دیکشنری م محوله (payload)


محوله (payload)

محموله قسمتی از شاتل فضاپیماست. این محموله شامل تمام تجهیزات درون محفظۀ محل بار شاتل فضاپیمای مدار گرد است. همچنین محموله شامل وسایل غیر ضروری پرواز فضاپیما نیز می شود؛ این تجهیزات که در مدار گرد یافت می شوند، متعلق به اعضاء گروه هستند. آزمایش هایی که توسط شاتل به مدار حمل می شوند، قسمتی از محموله محسوب می گردند ولی لباس های فضایی فضانوردان شامل آن نمی شود.

محموله تجربه ای بود برای دیدن این که، عنکبوت در فضا قادر به یافتن تارش می باشد یا خیر.

منبع :  www.noojum.com