دیکشنری چ چرخۀ خورشیدی (solar cycle)


چرخۀ خورشیدی (solar cycle)

چرخۀ خورشیدی توصیف یک دوره یا چرخه فعالیت خورشیدی است. یک چرخۀ خورشیدی اغلب برای توصیف فعالیت لکۀ خورشیدی به کار می رود. به نظر می رسد که این چرخه حدود 11 سال به طول می انجامد.

در ابتدای یک چرخۀ خورشیدی تعداد خیلی کمی لکۀ خورشیدی وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com