دیکشنری ک کمک جاذبه (gravity assist)


کمک جاذبه (gravity assist)

کمک جاذبه، در مدار یک فضاپیمای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. فضاپیمای تحقیقاتی برای عبور از نزدیکی یک سیاره پرتاب می گردد. جاذبۀ آن سیاره ممکن است فضاپیمای تحقیقاتی را به طرف خود کشیده و سرعت آن را بالا ببرد. کمک جاذبه  به یک فضاپیمای تحقیقاتی اجازه می دهد که به هنگام تغییر دادن مسیر از سوخت کمتری استفاده نماید.

وویجر 2 در سفر خود به نپتون برای حرکت از سیاره ای به سیاره دیگر از کمک جاذبه ای استفاده کرد.

منبع :  www.noojum.com