دیکشنری ن نخستین تماس (first contact)


نخستین تماس (first contact)

نخستین تماس، یکی از مراحل گرفتگی خورشید یا ماه است. در یک ماه گرفتگی، نخستین تماس زمانی است که ماه وارد سایه کاملی که زمین ایجاد کرده است، می شود در یک خورشید گرفتگی، تخستین تماس زمانی است که ماه شروع به حرکت در فتوسفر (نور سپهر) خورشید می کند.

دانشجو زمان خورشید گرفتگی را از حرکت آن در نخستین تماس اندازه گیری کرد.

منبع :  www.noojum.com