دیکشنری ه هسته (core)


هسته (core)

هسته، قسمت مركزي يك ستاره مانند خورشيد است. در اين قسمت تمام انرژي ستاره توسط واكنش‌هاي حرارتي – هسته‌اي توليد مي‌شود. هسته همچنين ناحيه مركزي يك سياره مثل زمين نيز مي‌باشد.

سياره هاي غول پيكري مانند مشتري هسته كوچكي از فلز و صخره دارند.

منبع :  www.noojum.com