دیکشنری س سیارۀ غول پیکر (giant planet)


سیارۀ غول پیکر (giant planet)

سیارۀ غول پیکر توصیفی برای چهار سیاره مشتری، زحل، اوارنوس و نپتون است. برای سیارات خیلی بزرگتر از سیارات کوچک و صخره ای مانند پلوتو و مریخ هستند.

سیارۀ غول پیکر مشتری قطری معادل 142700 کیلومتر در مقایسه با قطر سیارۀ عطارد صخره ای که 4878 کیلومتر است، دارد.

منبع :  www.noojum.com