دیکشنری ر راکت کنترل کننده (retro-rocket)


راکت کنترل کننده (retro-rocket)

راکت کنترل کننده، راکتی کوچک است که به یک فضاپیما یا کپسول فضایی متصل گردیده است. از این راکت می توان برای پایین آوردن سرعت وسیله یا تغییر جهت مسیر آن استفاده کرد.

راکت های کنترل کننده هنگامی که فضانوردان جابجایی کوچکی در فضا انجام می دهند، مورد استفاده واقع می گردند.

منبع :  www.noojum.com