دیکشنری ا اخترشناسي اشعه x (X-ray astronomy)


اخترشناسي اشعه x (X-ray astronomy)

اخترشناسي اشعه x ، مطالعه اشعه x است. به اين دليل كه جو زمين از رسيدن اشعه‌هاي x به سطح زمين جلوگيري مي‌كند، تمام اخترشناسي اشعه x بايد توسط راكت‌ها و ماهواره‌ها در فضا انجام گيرد. اخترشناسي اشعه x تعدادي منابع  اشعه x شامل سيستم‌هاي ستارگان دوتايي، بقاياي ابرنواختري و نواحي گاز داغي كه كهكشان‌ها را محاصره كرده‌اند، يافته است.

اولين ماهواره‌اي كه براي اخترشناسي اشعه x مورد استفاده  قرار گرفت، يهورو بود.

منبع :  www.noojum.com