دیکشنری س سکوی پرتاب (launch pad)


سکوی پرتاب (launch pad)

سکوی پرتاب مکانی برای پرتاب ماهواره ها و فضاپیما است. سوختگیری . کنترل های نهایی تجهیزات در سکوی پرتاب انجام می گیرد.

شاتل فضایی برای سفرش به فضا از سکوی پرتاب، پرتاب گردید.

منبع :  www.noojum.com