دیکشنری پ پرتاب (launch)


پرتاب (launch)

پرتاب، توصیف عملی است که اجازه می دهد یک فضاپیما زمین را ترک کند. فضاپیما به وسیلۀ راکت ها یا وسایل پرتابی که آن را از زمین جدا می کند و در مدار صحیح در فضا قرار می دهد، پرتاب می گردد. وقتی موتور راکت ها روشن می شود، رانش عظیمی وسیلۀ پرتاب را به طرف بالا می برد.

خیزش، لحظه ای در خلال پرتاب است که راکت زمین را ترک می کند.

منبع :  www.noojum.com