دیکشنری ف فهرست ستارگان (star catalogue)


فهرست ستارگان (star catalogue)

فهرست ستارگان، یک لیست اطلاعاتی در ستارگان است. این اطلاعات ممکن است شامل چگونگی یافتن موقعیت یک ستاره، قدر یک ستاره و تمام ستاره هایی که در یک منطقه دیده می شوند، باشد. فهرست ستارگان همچنین می تواند لیست ستاره های دوتایی یا خوشه های ستاره ای را ارائه دهد.

فهرست ستارگان تمام ستارگانی را که درخشانتر از قدر 6 بود، به صورت لیست در آورد.

منبع :  www.noojum.com