دیکشنری ج جذر و مد (tide)


جذر و مد (tide)

جذر و مد، حرکت آب یا دیگر مایعات را روی سطح یک سیاره توصیف می کند. جذر و مدها توسط کشش گرانشی خورشید و ماه ایجاد می شوند.

هر روز یک جذر و یک مد بزرگ روی زمین رخ می دهد.

منبع :  www.noojum.com