دیکشنری و واحد نجومي (astronomical unit)


واحد نجومي (astronomical unit)

واحد نجومي يك واحد اندازه‌گيري است. اين واحد براي اندازه‌گيري‌هاي اخترشناسي بخصوص در منظومه شمسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين واحد ميانگين فاصله مركز زمين و مركز خورشيد است.

يك واحد نجومي معادل 870/597/149 كيلومتر است.

منبع :  www.noojum.com