دیکشنری خ خورشیدی (solar)


خورشیدی (solar)

خورشیدی به معنی در ارتباط بودن با خورشید است. انرژی خورشیدی انرژی صادر شده از خورشید می باشد.

یک گرفتگی خورشیدی، یک کسوف است.

منبع :  www.noojum.com