دیکشنری خ خوشه (cluster)


خوشه (cluster)

يك خوشه گروهي از ستارگان است. در يك خوشه ستارگان به قدري به هم نزديكند كه يك انجمن را تشكيل مي‌دهند. اكثر ستارگان در خوشه‌ها شكل مي‌گيرند و تنها نيستند. خوشه‌هاي باز گروه‌هاي بيست تا چند صدتايي ازستارگان موجود در كهكشان‌ها را كه مجزاي از هم هستند تشكيل مي‌دهند.

خوشه‌هاي كروي، خوشه‌هاي به هم چسبيده و توپ شكل هستند كه محتوي ده‌ها هزار تا شايد يك ميليون ستاره مي‌باشند.

خوشه‌هاي كروي، يك هاله عظيم را به دور كهكشان ما تشكيل مي‌دهند.

منبع :  www.noojum.com