دیکشنری د دورسنجی (telemetry)


دورسنجی (telemetry)

دورسنجی، کنترل از راه دور فضاپیماست. این عمل به وسیله ارسال تپ های رادیویی به فضاپیما و دریافت آن تپ ها از فضاپیما به ما صورت می پذیرد. انواع تپ هایی را که به وسیلۀ دورسنجی می توان ارسال کرد شامل دستورالعمل هایی برای فضاپیما مانند تصحیح مسیر آن است. آنها همچنین شامل دستورالعملی به ابزار درون فضاپیما، مانند یک فرمان به دوربین برای آغاز عکسبرداری است.

دانشمندان برای دورسنجی از کامپیوتر استفاده می کنند.

منبع :  www.noojum.com