دیکشنری ا ارلي برد (پرنده آغازين) Early Bird


ارلي برد (پرنده آغازين) Early Bird

ارلي برد، نام يك ماهواره بود. اين يك ماهواره ارتباطي و اولين ماهواره پرتاب شده توسط اينتلست بود. ارلي برد در سال 1965 ميلادي بر فراز اقيانوس اطلس در مدارش قرار گرفت. اين ماهواره ارتباط تلفني و تلويزيوني به ايالات متحده امريكا و اروپا مي داد.

عمر ماهواره ارتباطي ارلي برد چهار سال بود.

منبع :  www.noojum.com