دیکشنری م مرکز کنترل مأموریت (mission control)


مرکز کنترل مأموریت (mission control)

مرکز کنترل مأموریت، مکانی است که از آن جا یک مأموریت فضایی کنترل و مدیریت می گردد. دانشمندان در مرکز کنترل مأموریت می توانند سیگنال هایی را به فضاپیما فرستاده و همچنین دریافت کنند.

مرکز کنترل مأموریت شاتل های فضایی امریکا در مرکز قضایی جانسون در تگزاس واقع شده است.

منبع :  www.noojum.com