دیکشنری ش شعرای یمانی (شباهنگ- سیروس) (Sirius)


شعرای یمانی (شباهنگ- سیروس) (Sirius)

شعرای یمانی ستاره ای در صورت فلکی کلب اکبر یا سگ بزرگ است. این ستاره درخشانترین ستاره در آسمان است و رنگ سفید خالص دارد. شعرای یمانی 26 بار درخشانتر از خورشید است. فاصله شعرای یمانی از زمین 5/8 سال نوری است. شعرای یمانی یک ستارۀ دوتایی می باشد. همتای این ستاره، شباهنگ B یک کوتوله سفید است. شعرای یمانی همچنین می تواند ستارۀ سگ نیز خوانده شود.

سیروس یک کلمه یونانی به معنی خیلی داغ است.

منبع :  www.noojum.com