دیکشنری م ماهواره های اخترشناسی کوچک (Small Astronomy Satellites)


ماهواره های اخترشناسی کوچک (Small Astronomy Satellites)

ماهواره های اخترشناسی کوچک، سه ماهواره بودند که توسط ایالات متحدۀ امریکا پرتاب گردیدند. آن ها برای اخترشناسی اشعه X و اشعه گاما طراحی گردیده و در سال های 1970 و 1972 و 1973 میلادی پرتاب شده اند.

اولین ماهوارۀ اخترشناسی کوچک با عنوان یهورو، شناخته شده تر است.

منبع :  www.noojum.com