دیکشنری د دلو (ريزنده آب) (Aquarius)


دلو (ريزنده آب) (Aquarius)

دلو يا ريزنده آب يكي از صور فلكي منطقه البروج است. دلو، ستارگان درخشان واقعي ندارد ولي در آنجا خوشه‌اي از ذرات درخشان و دو سحابي سياره‌اي جالب توجه وجود دارد. اين سحابي‌ها به نام سحابي ساترن و سحابي هليكس خوانده مي‌شوند.

دلو قسمت بسيار بزرگي از آسمان را كه در جنوب استواي فلكي بين صورت فلكي جدي و حوت (ماهي و سمكتين) قرار دارد، پوشانده است.

منبع :  www.noojum.com