دیکشنری گ گشودگي (aperture)


گشودگي (aperture)

گشودگي، قطر عدسي اصلي در يك تلسكوپ انكساري يا آينه اصلي دريك تلسكوپ انعكاسي است. اگر اين قطر افزايش پيدا كند، تلسكوپ مي‌تواند نور بيشتري جمع كند و خواهد توانست اجرام كم نورتر را نيز تشخيص دهد. كلمه گشودگي همچنين قسمت جلوي يك دوربين را كه نور از ميان آن عبور مي‌كند، توصيف مي‌نمايد.

رصدخانه يركز يك تلسكوپ انعكاسي با گشودگي 102 سانتي متر دارد.

منبع :  www.noojum.com