دیکشنری د دنباله دار هالی (Halley's comet)


دنباله دار هالی (Halley's comet)

دنباله دار هالی، مشهورترین دنباله دار است. دنباله دار هالی یک دنباله دار کوتاه دوره است که هر 76 سال یا بیشتر، یک بار به دور خورشید می چرخد. دنباله دار هالی آخرین بار در سال 1986 میلادی دیده شده است. پنج فضاپیمای تحقیقاتی که دو تای آنها از اتحاد جماهیر شوروی و دوتای آن ها از ژاپن و یکی از اروپا بود، به منظور مطالعه دنباله دار پرتاب شدند. جیوتو از فاصله 605 کیلومتری هسته دنباله دار عبور کرد. این فضاپیما دریافت که دنباله دار فوق از خاک و یخ تشکیل شده است. دنبالۀ غباری آن می تواند چند صد میلیون کیلومتر طول داشته باشد.

دنباله دار هالی بعد از مرگ سرادموند هالی یعنی اولین شخصی که بر روی زمان گردش آن کارکرد، به نام او نامگذاری شد.

منبع :  www.noojum.com