دیکشنری ع عقرب (Scorpius)


عقرب (Scorpius)

عقرب یا کژدم یکی از صور فلکی منطقه البروج می باشد. قسمت اعظم عقرب در نیمکرۀ جنوبی قرار دارد. قسمتی دیگر از آن در نیمکرۀ شمالی واقع است. این صورت فلکی تعدادی ستاره های درخشان دارد که در آنها یک ابرغول قرمز به نام قلب العقرب وجود دارد، که یک ستارۀ دوتایی می باشد. در عقرب تعدادی خوشه های ستاره ای باز و کروی نیز وجود دارد.

برخی از افراد فکر می کنند عقرب به راستی شبیه به یک عقرب است.

منبع :  www.noojum.com