دیکشنری م ملحق شدن (dock)


ملحق شدن (dock)

ملحق شدن، اتصال دو يا چند فضاپيما در مدار با هم است. همچنين الحاق به معني چسبيدن دو فضاپيماي سرنشين دار به يكديگر است، لذا درها و دريچه‌ها بين دو فضاپيما مي‌توانند بدون از دست رفتن فشار جوي باز شوند. اين عمل به افراد گروه اجازه مي‌دهد كه بدون پوشيدن لباس فضايي، از يك فضاپيما به فضاپيماي ديگر رفت و آمد كنند.

براي ملحق شدن موفقيت آميز دو فضاپيما به هم، محاسبات بسيار دقيقي بايد صورت گيرد.

منبع :  www.noojum.com