دیکشنری ز زبانه (prominence)


زبانه (prominence)

یک زبانه، جرمی از گازهای مشتعل است که در بالای سطح خورشید قرار دارد. زبانه ها ممکن است در کروموسفر (رنگین سپهر) یا تاج رخ دهند. آنها فقط به هنگام یک خورشید گرفتگی کلی دیده می شوند.

برخی زبانه ها که زبانه های فورانی نام دارند مانند ابرها در یک طوفان شدید  به دور خود می گردند.

منبع :  www.noojum.com