دیکشنری خ خوشۀ کروی (globular cluster)


خوشۀ کروی (globular cluster)

خوشه های کروی، گروه هایی از تودۀ ستارگان متراکمند. خوشه های کروی معمولاً به شکل کره هستند. این خوشه ها می توانند میلیون ها ستاره را در خود جای دهند. حدود صد خوشۀ کروی در کهکشان (راه شیری) وجود دارد. بعضی از این خوشه ها، پیرترین ستارگان راه شیری را در بر می گیرند.

خوشه های کروی یک هاله به دور قسمت خارجی کهکشان درست می کنند.

منبع :  www.noojum.com