دیکشنری ر رمبش گرانشی (gravitational collapse)


رمبش گرانشی (gravitational collapse)

رمبش گرانشی می تواند در پایان زندگی یک ستارۀ سنگین اتفاق افتد. دمای هستۀ ستاره کاهش می یابد. دیگر هیچ فشار درونی برای بیرون فشار دادن وجود ندارد. فشار بیرونی، دیگر قادر به تعادل نیروهای گرانشی که به طرف داخل فشار می آورند، نیست. ستاره به طور ناگهانی فرو می ریزد. این عمل مقدار زیادی انرژی آزاد می کند و ستاره را به یک اَبَر نواختر (سوپر نوا) تبدیل می کند.

رمبش گرانشی یک گام در راه اختر (سوپر نوا) شدن است.

منبع :  www.noojum.com