دیکشنری ف فشاننده (burster)


فشاننده (burster)

فشاننده، جرمي است كه اشعه X قوي را به بيرون مي فشاند. افشانش به طور ناگهاني آغاز و در كمتر از يك ثانيه به اوج خود مي‌رسد و سپس در يك دقيقه به آرامي از بين مي‌رود. فواصل بين فشانه‌ها از ساعت‌ها تا روزها تغيير مي‌كند. به نظر مي‌رسد فشانه‌ها به هنگام سقوط اجرام بر روي ستارگاني مانند كوتوله سفيد يا سياهچاله‌ صورت مي‌گيرند. اين موجب يك انفجار شديد و كوتاه مدت گرما هسته‌اي مي‌شود.

بيش از 30 فشاننده اشعه X در كهكشان ما يافت شده است.

منبع :  www.noojum.com