دیکشنری ج جهان بسته (closed universe)


جهان بسته (closed universe)

جهان بسته، يك نظريه است. در يك جهان بسته، اين جهان توسعه يافته كه در مقابل چشمان ماست، از رشد باز مي‌ماند. سپس شروع به كوچك شدن خواهد كرد. اين انقباض به يك بيگ كرونچ (مهر مبش) منتهي مي‌شود؛ اين هنگامي است كه مواد به گرد هم جمع ميشوند. بيگ كرونچ درست برخلاف بيگ بنگ (مهبانگ) است. برخي از دانشمندان بر اين باورند كه پس از بيگ كرونچ (مهرمبش) انفجار بزرگ ديگري صورت مي‌گيرد و جهان جديدي دوباره متولد خواهد شد.

در يك جهان بسته احتمال وقوع بيگ بنگ‌ها (مهبانگ‌ها) و بيگ كرونچ‌ها (مهرمبش‌ها) هميشه وجود خواهد داشت.

منبع :  www.noojum.com