دیکشنری د درخشانترين ستارگان (brightest starts)


درخشانترين ستارگان (brightest starts)

درخشانترين ستارگان، ستارگاني هستند كه با چشم غير مسلح درخشان‌ترين به نظر مي‌رسند. درخشش يا قدر آنها از مقياس 5/1- كه خيلي درخشان هستند تا 00/2 اندازه‌گيري مي‌شوند. يك ستاره بزرگ و كم نور ممكن است به علت نزديكي به زمين، درخشان به نظر برسد، و حال آنكه ستاره‌اي با وصف داغتر و درخشانتر بودن، ممكن است به علت دوري از زمين درخشان به نظر نرسد.

خورشيد خيلي داغ و بزرگ نيست ولي درخشانترين ستاره‌اي است كه از زمين رويت مي‌گردد، زيرا نزديكترين ستاره به زمين است.

منبع :  www.noojum.com