دیکشنری ت تشعشعات الكترومغناطيسي (electromagnetic radiation)


تشعشعات الكترومغناطيسي (electromagnetic radiation)

تشعشعات الكترومغناطيسي شكلي از انرژي است. اين تشعشعات در هر كجاي جهان يافت مي‌شوند. تشعشعات الكترومغناطيسي به صورت امواجي كه طول موج‌هاي مختلفي دارند، حركت مي‌كنند. امواج راديويي‌ بلندترين طول موج را دارند. شكل ديگر تشعشعات الكترومغناطيسي ريز موج‌ها (ميكروويوها)، مادون قرمز (فروسرخ)، نور مرئي، ماوراء بنفش (فرابنفش)، اشعه‌هاي X و اشعه‌هاي گاما است كه كوتاهترين طول موج را دارا هستند.

طيف الكترومغناطيسي از تمامي انواع تشعشعات الكترومغناطيسي ساخته شده است.

منبع :  www.noojum.com