دیکشنری ن نرخ اطلاعات data rate))


نرخ اطلاعات data rate))

نرخ اطلاعات، سرعتي است كه در آن اطلاعات يا داده‌ها از جايي به جاي ديگر فرستاده مي شوند. اطلاعات از فضاپيما و ماهواره‌ها توسط ايستگاه‌هاي زميني بر روي زمين به صورت جريان‌هايي از سيگنال كه كامپيوتر قادر به خواندن آنهاست و بيت نام دارند دريافت مي‌گردند. هر دو فضاپيماهاي وويجر به هنگامي كه بر فراز مشتري پرواز مي‌كردند، داراي نرخ اطلاعاتي معادل 115200 بيت در ثانيه بودند.

منبع :  www.noojum.com