دیکشنری ر ربع دیواری ها (Quadrantids)


ربع دیواری ها (Quadrantids)

ربع دیواری ها، رگباری شهابی هستند.  ربع دیواری ها در روزهای اول ژانویۀ هر سال ظاهر می شوند.

تعداد شهاب ها در ربع دیواری ها بین 20 تا 80 عدد در هر ساعت است.

منبع :  www.noojum.com