دیکشنری و واحد مانوری سرنشین دار (MMU)


واحد مانوری سرنشین دار (MMU)

واحد مانوری سرنشین دار، (Manned Manoeuvring Unit)  محفظه ای با موتور جت است. این محفظه، به فضانوردان اجازۀ گام نهادن در فضای جدای از فضاپیما را می دهد. قدرت این واحد مانوری سرنشین دار از طریق جریان هایی از گاز نیتروژن تهیه می گردد.

اولین واحد مانوری سرنشین دار در شاتل فضایی که در سال 1984 میلادی پرواز کرد، مورد استفاده واقع گردید.

منبع :  www.noojum.com