دیکشنری ا اشعه‌هاي x (x-rays)


اشعه‌هاي x (x-rays)

اشعه هاي x، نوعي از تشعشعات الكترومغناطيسي هستند. اشعه‌هاي x روي طيف نوري، بين اشعه هاي گاما و نور ماوراء بنفش قرار دارند.و به نظر مي رسد كه اكثر اشعه‌هاي x از نواحي داغ فضا مي‌آيند. اولين اشعه‌هاي x خورشيد در طول پرواز راكت‌ها در دهه 1950 كشف گرديدند.

اشعه‌هاي x به قدري قوي هستند كه موجودات زنده را مي‌كشند، اما جو از رسيدن آنها به زمين جلوگيري مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com