دیکشنری س سیارۀ فوقانی (superior planet)


سیارۀ فوقانی (superior planet)

سیارۀ فوقانی، توصیف هر سیاره ای است که فراتر از زمین به دور خورشید می گردد. مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو همگی سیاره های فوقانی هستند. متضاد سیارۀ فوقانی، سیارۀ تحتانی است.

فضاپیماهای تحقیقاتی وویجر برای یافتن برخی سیاره های فوقانی پرتاب شده بودند.

منبع :  www.noojum.com