دیکشنری ق قوانین حرکت نیوتون (Newton's laws of motion)


قوانین حرکت نیوتون (Newton's laws of motion)

قوانین حرکت نیوتون توسط دانشمندان انگلیسی سرایزاک نیوتن در اواخر سدۀ 1600 میلادی شناخته شدند. آنها چگونگی رفتار اشیاء متحرک را توصیف می کنند.

قوانین حرکت نیوتن اینرسی، شتاب و عکس العمل را تعریف می کنند.

منبع :  www.noojum.com