دیکشنری ا اكسپلورر (Explorer)


اكسپلورر (Explorer)

اكسپلورر نامي بود كه به چهار ماهواره امريكايي داده شد. اكسپلورر 1 در سال 1958 ميلادي پرتاب گرديد. اين ماهواره با 14 كيلوگرم وزن هر 114 دقيقه يك بار به دور زمين مي‌چرخيد. اكسپلورر 1 كمربند ون آلن مربوط به تشعشعات دور زمين را يافت. اكسپلوررهاي بعدي كار اكسپلورر 1 را ادامه دادند.

اكسپلورر 1 براي مدت زماني بيش از 12 سال به دور زمين مي‌چرخيد.

منبع :  www.noojum.com