دیکشنری ه هسته ای (nuclear)


هسته ای (nuclear)

هسته ای لغتی است که تغییرات حاصل در مرکز اتم را توصیف می کند. این مرکز هسته نامیده می شود.

انرژی هسته ای توسط شکافته شدن هستۀ اتم های اورانیم و پلوتونیم در فرآیندی به نام شکافت هسته ای ایجاد می شود.

منبع :  www.noojum.com