دیکشنری م مغناطیس سنج (magnetometer)


مغناطیس سنج (magnetometer)

مغناطیس سنج وسیله ای است برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در قدرت میدان مغناطیسی زمین طراحی گردیده است. بعضی از فضاپیماهای تحقیقاتی به منظور اندازه گیری میدان مغناطیسی دیگر سیارات، مغناطیس سنج با خود حمل می کنند.

مغناطیس سنج نشان می دهد که همواره شکل و قدرت میدان مغناطیسی زمین در حال تغییر است.

منبع :  www.noojum.com