دیکشنری آ آجرهای مقاوم حرارتی (heat – resistant tiles)


آجرهای مقاوم حرارتی (heat – resistant tiles)

آجرهای مقاوم حرارتی، قسمتی از شاتل فضایی هستند. این پوشش ها از فضاپیما در مقابل گرمای آتشین جو زمین به هنگام بازگشت محافظت می کنند. حدود 27000 آجر بر روی بال ها و بدنه شاتل وجود دارد.

آجرهای مقاوم حرارتی قادر به مقاومت تا دمای 978 درجه کلوین می باشند.

منبع :  www.noojum.com