دیکشنری ی یاپتوس (Iapetus)


یاپتوس (Iapetus)

یاپتوس یکی از 18 قمر زحل است. یاپتوس یکی از دورترین اقمار این سیاره است. قطر یاپتوس نامعلوم است.

یاپتوس بیش از دو میلیون مایل از مرکز زحل فاصله دارد.

منبع :  www.noojum.com