دیکشنری ا انرژي (energy)


انرژي (energy)

انرژي، توانايي انجام كار است. انرژي انواع مختلفي دارد كه شامل نور، الكتريسيته، حرارت و انرژي هسته‌اي مي‌شوند. انرژي مي‌تواند از نوعي به نوع ديگر قابل تغيير يا تبديل باشد.

همجوشي هسته‌اي مقادير عظيمي انرژي توليد مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com