دیکشنری ن نورسنج (photometer)


نورسنج (photometer)

نورسنج وسیله ای برای انجام نورسنجی نوری- الکتریکی است.

یک نورسنج، نور را در واحدهایی به نام وات اندازه گیری می کند.

حالت های ماده (phases of the Moon)

حالت های ماه، چهره های مختلفی هستند که به هنگام رؤیت ماه از زمین به نمایش گذاشته می شوند. هلال ماه اولین حالت از یک ماه نو است. هلال ماه بزرگ می شود و یا افزایش می یابد تا به صورت ماه تمام (بدر) در آید. سپس کوچک می شود یا کاهش می یابد تا این که کاملاً محو گردد و ماه نو دیگری آغاز شود.

تمامی حالت های ماه دقیقاً در 29 روز کامل می گردند.

منبع :  www.noojum.com