دیکشنری ن نوسان (oscillation)


نوسان (oscillation)

نوسان توصیف نوعی حرکت است. نوسان حرکت رو به عقب یا رو به جلو بین دو نقطه است. زمان هر حرکت معادل زمان حرکت قبلی طول می کشد. نوسان در تمام اشکال تشعشعات الکترومغناطیسی دیده می شود.

او نوسان یک پاندول را اندازه گرفت.

منبع :  www.noojum.com