دیکشنری س سیاره (planet)


سیاره (planet)

سیاره اجرامی در فضا هستند که درخشان نمی باشند. نُه سیارۀ اصلی در منظومۀ شمسی ما وجود دارد که عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو می باشند. همچنین هزاران سیاره بسیار کوچک وجود دارد که اغلب سیارک نامیده  میشوند.

عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است.

منبع :  www.noojum.com