دیکشنری آ آلفا قنطوري (Alpha Centauri)


آلفا قنطوري (Alpha Centauri)

آلفا قنطوري، ستاره‌اي در صورت فلكي قنطورس يا قنطور است. اين ستاره از لحاظ درخشش سومين ستاره آسمان شب است. آلفا قنطوري در نيمكره جنوبي واقع شده است. اين ستاره در جهت جنوب به قدري دور است كه از امريكاي شمالي يا اروپا ديده نمي‌شود. آلفا قنطوري ستاره‌اي سه گانه است كه از سه ستاره نزديك به هم در آسمان تشكيل شده است. دو تاي آنها به رنگ زرد مايل به نارنجي و در اندازه خورشيد هستند. سومين آنها كوچكتر و از نوع ستاره‌هاي كوتوله قرمز مي‌باشد.

آلفا قنطوري رجل الجبار نيز ناميده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com