دیکشنری د دما (temperature)


دما (temperature)

دما، مقیاسی برای اندازه گیری است. دما سردی یا گرمی یک جسم را توصیف می کند. دما با درجه اندازه گیری می شود. مقیاس های اصلی دما، درجۀ فارنهایت، درجۀ سلسیوس و مقیاس کلوین هستند.

سطح خورشید دمایی حدود 6000 درجۀ سلسیوس دارد.

منبع :  www.noojum.com