دیکشنری ه هواشناس (meteorologist)


هواشناس (meteorologist)

هواشناس، شخصی است که حرفۀ او مطالعۀ چگونگی وضع هوا است. هواشناسان اطلاعات راجع به موقعیت های جو زمین را جمع آوری می کنند. آن از تجهیزاتی مانند حرارت سنج های روی زمین و اطلاعات فرستاده شده توسط ماهواره های هواشناسی استفاده می کنند.

ماهواره های هواشناسی به هواشناسان اجازه پیش بینی وضع هوا را برای یک دورۀ طولانی در آینده می دهد.

منبع :  www.noojum.com